Wskazówki dla autorów - Witkacy

Przejdź do treści

Menu główne:

Pismo Witkacy!
Publikuj w „Witkacym!”: standardy redakcyjne
i wskazówki dla autorów

Zapraszamy do współpracy przy drugim i kolejnych numerach półrocznika „Witkacy!”. Oprócz naukowców różnych dziedzin, edytorów, biografów
czy popularyzatorów wiedzy o Witkacym i Witkiewiczach chętnie powitamy
wśród naszych autorów witkacofilów, miłośników osoby i dzieła Witkacego, a także inspirujących się nim artystów różnych dziedzin. Pismo składa się
z następujących działów, w których chcielibyśmy zamieszczać:
 • Nieporozumienia wykluczone – artykuły naukowe;
 • Fajka bez zaciągania – różności biograficzne, odnalezione rękopisy, listy, wspomnienia, dokumenty, portrety, fotografie;
 • Forma jako taka działa – artykuły o sztuce, literaturze, teatrze, estetyce nawiązujących lub pokrewnych naszemu patronowi, inspiracje nim;
 • Wydajność na daleki dystans – teksty obcojęzyczne, rozprawy i relacje dotyczące recepcji Witkacego za granicą, artykuły o problematyce translatologicznej;
 • Drobne psychiczne przesunięcia – wywiady;
 • Typ „C” – sylwetki, portrety;
 • Nie ma złudy, jest to, co jest – kronikę wydarzeń różnych: aktualnych
     i nie, sprawozdania;
 • Nawoływać łatwo, tworzyć trudno – recenzje;
 • Cylindry, przyjęcia, ordery… – ogłoszenia.

Prosimy o teksty autorskie, wcześniej niedrukowane i najchętniej niepublikowane
w sieci. W wypadku ich wygłoszenia w postaci referatu czy publikacji w zmienionej formie (druk, internet), należy opisać to w pierwszym przypisie. Propozycje są weryfikowane w redakcji, a także poddawane recenzji i na tej podstawie przyjmowane do druku. Teksty przyjęte do druku podlegają, oprócz uwag recenzenta, adiustacji i korekcie, konsultowanej z autorem. Redakcja nie wypłaca honorarium za publikację.Przyjmujemy do 20 stron znormalizowanego komputeropisu (czcionka Times New Roman, stopień pisma 12, cytaty i przypisy – 10, interlinia 1,5). Teksty powinny być opatrzone przypisami dolnymi, streszczeniami w językach polskim i angielskim (połowa strony znormalizowanego komputeropisu każde) oraz krótkim biogramem autora. Mile widziany dołączony oddzielnie materiał ilustracyjny w formacie TIFF lub JPG o rozdzielczości najlepiej 300 dpi bez kompresji oraz podpisy zawierające dane: autor, tytuł, data powstania, miejsce przechowywania, autor fotografii.
Elementy tekstu i formatowanie

 • przytoczone po raz pierwszy nazwisko w tekście należy poprzedzić imieniem, w kolejnych przytoczeniach stosować samo nazwisko;
 • przyjmuje się zapis skrócony: r. (rok), w. (wiek), tzw., np., itd., m.in.;
 • ytuły należy zapisywać kursywą, w wyjątkiem tytułów czasopism – te w cudzysłowie i prosto;
 • wyrazy obce należy zapisywać kursywą;
 • liczebniki należy zapisywać: jeden – trzy słowem, pozostałe – cyframi arabskimi;
 • cytaty tzw. krótkie należy zapisywać w cudzysłowie, prosto; cytaty dłuższ niż trzy wersy wyróżnione graficznie: 10 pkt, odstępy przed i po;
 • prosimy o wcięcia akapitowe w tekście i przypisach (pierwszy wiersz wartość 1,25);
 • prosimy o wyróżnienia spacjowaniem;
 • prosimy nie używać: twardej spacji, wymuszonego podziału wiersza ani strony, podziałów sekcji (o ile nie ma potrzeby), nie formatować wielospacjami.

Przypisy

 • poszczególne elementy zapisu bibliograficznego lub przypisu bibliograficznego powinny być oddzielone od siebie przecinkami, a na końcu przypisu powinna znajdować się kropka;
 • przyjmuje się tradycyjny system przypisów wraz ze skrótami w języku polskim: tamże, dz. cyt., [w:], tejże, tegoż, i n., i in.;
 • jako kreskę zakresową przyjmuję się półpauzę bez spacji (1885–1939, s. 173–186);
 • przyjmuje się opis tomu z Dzieł zebranych według wzoru: S. I. Witkiewicz, Dzieła zebrane, [t. 19:] Listy do żony (1923–1927), przygotowała do druku A. Micińska, oprac. i przypisami opatrzył J. Degler, Warszawa 2005, s. 27.
 • inicjały imion prosimy oddzielać spacją;
 • cytowanie z literatury obcojęzycznej w języku oryginału, za wyjątkiem skrótów s., [w:];
 • przy cytowaniu z internetu prosimy o podawanie daty dostępu (np. dostęp 14 września 2016).
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego