ELEMENTY TEKSTU I FORMATOWANIE:

– przytoczone po raz pierwszy nazwisko w tekście należy poprzedzić imieniem, w kolejnych przytoczeniach stosować samo nazwisko;
– przyjmuje się zapis skrócony: r. (rok), w. (wiek), tzw., np., itd., m.in.;
– tytuły kursywą, w wyjątkiem tytułów czasopism – te w cudzysłowie i prosto;
– wyrazy obce kursywą;
– liczebniki: jeden – trzy słowem, pozostałe – cyframi arabskimi;
– cytaty tzw. krótkie w cudzysłowie, prosto; cytaty dłuższe niż trzy wersy wyróżnione graficznie: 10 pkt, odstępy przed i po;
– wyróżnienia spacjowaniem;
– proszę nie używać: twardej spacji, wymuszonego podziału wiersza ani strony, podziałów sekcji (o ile nie ma potrzeby), nie formatować wielospacjami.

PRZYPISY:

– poszczególne elementy zapisu bibliograficznego lub przypisu bibliograficznego powinny być oddzielone od siebie przecinkami, a na końcu przypisu powinna znajdować się kropka;
– przyjmuje się tradycyjny system przypisów wraz ze skrótami w języku polskim: tamże, dz. cyt., [w:], tejże, tegoż; i n.; i in.;
– jako kreska zakresowa półpauza bez spacji (1885–1939, s. 173–186);
– przyjmuje się opis książki z Dzieł zebranych według wzoru: S.I. Witkiewicz, Dzieła zebrane, [t. 19:] Listy do żony (1923–1927), przygotowała do druku A. Micińska, oprac. i przypisami opatrzył J. Degler, Warszawa 2005 (dalej: Ldż I), s. 27.
– cytowanie z literatury obcojęzycznej w języku oryginału, za wyjątkiem skrótów: s., [w:];
– przy cytowaniu z Internetu prosimy o podawanie daty dostępu (dostęp 14 września 2016).

Podziel się z innymi